20150430-169_1

СЕНТИЛИОН ООД СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА

EMS Производство

СЕНТИЛИОН ООД СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА

На 30.10.2012 г. СЕНТИЛИОН ООД подписа договор с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, с който стартира проект BG161PO003-2.1.13-0130 „Технологична модернизация в СЕНТИЛИОН ООД”  с обща продължителност 12 месеца.

Проектът ще бъде финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013, схема за безвъзмездна помощ BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Приоритетна ос 2: Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда

Област на въздействие 2.1: Подобряване на технологиите и управлението в предприятията

Операция 2.1.1: Технологично обновление в предприятията