Сигнали за нарушения

Подай сигнал за нарушение

 

СЕНТИЛИОН непрекъснато и категорично се стреми да предотврати потенциални рискове на ранен етап и по този начин да предотврати щети за компанията, нашите служители, нашите бизнес партньори и околната среда. Това включва насърчаване на подаването на информация за нарушения на правилата, случаи на измами и финансови престъпления. Следователно, всички опасения или случаи на подозрение трябва винаги да се докладват.

За подаване на сигнали са предвидени специални канали и точки за контакт, които са на разположение.

Служителите могат да изпращат сигнали за нередности, като използват специфични механизми, посочени от приложимите вътрешни правила (някои канали са достъпни 24/7).

Бизнес партньори и други трети страни могат да изпращат сигнали, които също се приемат много сериозно, свързани например с (моля, имайте предвид, че това е неизключителен списък с примери):

 • Подкупи или корупция
 • Пране на пари
 • Нарушения за финансиране на тероризма
 • Търговия с вътрешна информация
 • Нарушения на правилата за подаръци и развлечения
 • Нарушения на поверителността
 • Конфликт на интереси
 • Нарушения на правилата за конкуренцията
 • Измама
 • Разкриване на поверителна информация
 • Физически и психически тормоз
 • Неправилно използване на ресурсите на компанията

Сигналите следва да съдържат най-малко следните данни:

 • Трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
 • Имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
 • Конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
 • Дата на подаване на сигнала;
 • Подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Писмените сигнали се подават чрез попълване на формуляр по образец, който може да бъде намерен на официалния сайт на Комисия за защита на личните данни.

За подаване на сигнали могат да се използват следните канали:

Писмен сигнал на адрес:

СЕНТИЛИОН ООД

Гр. София

ж.к. Дружба 1, ул. „Илия Бешков“ № 6а

Електронна поща на следния адрес:

signals@centillion.eu