Успешно завърши пресертификационния одит проведен от LRQA